Search Result of "������������������������������������������������������ (Physical property)"

About 89 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of heat sealing process on physical properties of fish gelatin film

ผู้แต่ง:ImgIndah Kurniasari, ImgDr.Kanokrat Limpisophon, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
12345