Search Result of "��������������������������������������������������� (industrial wastewater"

About 57 results
Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักย์ภาพการใช้แฝกในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nualchavee Roongtanakiat, Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การประยุกต์กระบวนการไฟฟ้าเคมีกับน้ำเสียจากอุตสาหกรรม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวลัยลักษณ์ ดวงประสบสุข

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีค่าความเค็มสูง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123