Search Result of "��������������������������������������������������� (Learning Style)"

About 23 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Demystifying Thai EFL learners' perceptual learning style preferences

ผู้แต่ง:ImgDr.Attapol Khamkhien, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Case Study of Learning Style Preference during Customer Experience Mapping Class

ผู้แต่ง:ImgMs.Thanyalak Mueangkhot, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน ภาวะผู้นำ และจิตสาธารณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในการทำวิจัยของอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์กับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Img

Researcher

ดร. อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กลวิธีการเรียนภาษา( Learning Straregies ), การเรียนการสอนภาษา( Language Instruction ), ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ( EIL ), ภาษาศาสตร์ประยุกต์( Applied Linguistics ), การรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition), ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics), การวิเคราะห์สัมพันธสาร (Genre analysis)

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณัชชา กุลจิราธนโชติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:สถิติประยุกต์

Resume

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

หัวเรื่อง:รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต: กรณีศึกษารายวิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ที่สอดคล้องกับแบบการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่ายมัธยม

ผู้เขียน:ImgTawica MEKARKAKORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเจตคติของนิสิตไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน และการจัดการเวลากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgฐิติมา เดชเรือง

ประธานกรรมการ:Imgนฤมล ศราธพันธุ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวิกานดา แสนทวีสุข

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเกื้อกูล ทาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปวิชา Music Performing ดนตรีปฏิบัติ ที่เลือกเรียนดนตรีไทย (ซออู้) เรื่องการปฏิบัติพื้นฐานซออู้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Img

การประชุมวิชาการ

Investigating English Learning Styles and Attitudes of Thai Learners

ผู้แต่ง:ImgDr.Attapol Khamkhien, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง "ปริมาตรและพื้นที่ผิว" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการเรียนแบบเดี่ยวและแบบจับกลุ่มอภิปราย โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผู้เขียน:Imgนลิสา พงษ์อมรพรหม

ประธานกรรมการ:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Technology and Learning Styles in the GE Classroom: Towards Developing Blended Learning Systems for the 21st Century Learner

ผู้แต่ง:ImgMr.Edmund G. Centeno, ImgDr.Narong Sompong, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

นาย สันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์( Geophysics ), นิวเคลียร์ฟิสิกส์( Nuclear Physics )

Resume

12