Search Result of "������������������������������������������������ DNA-markers"

About 158 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ระยะที่2 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgอรอุบล ชมเดช

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของน้อยหน่าที่พบในประเทศไทยโดยใช้ดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมายโมเลกุล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกุลศิริ ช.กรับส์ ศิริปุณย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgHugo Volkaert

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678