Search Result of "������������������������������������������ (imazapyr)"

About 27 results
Img

งานวิจัย

กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลในพันธุ์อ้อยต้านทานสารอิมาซาเพอร์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กิจกรรมของเอนไซม์อะซิโทแลคเตทซินเธสในเซลล์อ้อยที่ผ่านการคัดเลือกให้ต้านทานสารอิมาซาเพอร์

ผู้เขียน:Imgภาคภูมิ ปัญญาดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กลไกทางชีวเคมีและชีวโมเลกุลในพันธุ์อ้อยต้านทานสารอิมาซาเพอร์

Img

Researcher

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีวิทยาพืช, สรีรวิทยาด้านพืชสวน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและกลไกทางชีวเคมีของพันธุ์อ้อยต้านทานสารกำจัดวัชพืชอิมาซาเพอร์

ผู้เขียน:Imgมัตติกา ทองรส

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รงรอง หอมหวล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand)

หัวเรื่อง:การเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะซิโตแลคเตทซินเธทในพันธุ์อ้อยทนทานสารอิมาซาเพอร์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและกลไกทางชีวเคมีของพันธุ์อ้อยต้านทานสารกำจัดวัชพืชอิมาซาเพอร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พื้นฐานทางชีวโมเลกุลของสายพันธุ์เซลล์อ้อยที่ต้านทานสารกำจัดวัชพืชอิมาซาเพอร์

ผู้เขียน:Imgนิศาชล เครื่องจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวอรวรรณ (ยกเลิก) ชัชวาลย์การพาณิชย์ (ยกเลิก), Imgดร.นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมและการจัดการวัชพืช, กลไกการทำลายพืชของสารป้องกันกำจัดวัชพืช, การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและชีววิทยาภายในพืช, พืชต้านทานสารกำจัดวัชืช

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (ภาควิชาพืชไร่นา) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยการเขตกรรม

Resume

Img

Researcher

นาง สุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไฟโตพลาสมา

Resume

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิทยาโดยชีววิธี (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

Resume

12