Search Result of "������������������������������������������ (Gemstones)"

About 12 results
Img

ที่มา:Non- destructive analysis of gemstones and other geo-materials

หัวเรื่อง:XAS study on the local environment of chromium ions in ?-Al2O3

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีสำหรับเครื่องมือขั้นสูง เพื่อการตรวจสอบแหล่งกำเนิดอัญมณี (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปัณฑรีย์ ล้อมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสมฤดี (รอลบ) สักการเวช

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(สวอ.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(สวอ.)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีสำหรับเครื่องมือขั้นสูง เพื่อการตรวจสอบแหล่งกำเนิดอัญมณี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ปัณฑรีย์ ล้อมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

สมฤดี (รอลบ) สักการเวช

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Supface Analysis Technique (XPS, TOF-SIMS) Gemmology

Resume

Img

Researcher

ดร. พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แร่วิทยา , อัญมณีวิทยา, แร่อุตสาหกรรม, ธรณีวิทยาแหล่งแร่

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยามสำหรับการวิเคราะห์โลหะที่ทำให้เกิดสีในพลอย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)