Search Result of "������������������������������������������ chitosan"

About 210 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การตรึงโปรติเอสบนไคโตซาน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสังเคราห์ฟิล์มพลาสติกจากไคโตซาน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพปลา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรด (ทุน IPUS) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

12345678910...