Search Result of "��������������������������������������� (abandoned minin"

About 2 results
Img

Researcher

นาย เจษฎา วงค์พรหม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบวนวัฒน์ การฟื้นฟูป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ดินป่าไม้ Forest Soil , ธาตุอาหารพืชป่า, การปลูกสร้างสวนป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume