Search Result of "������������������������������������ 2550"

About 384 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตกาแฟแบบคั่วบด

Img

ที่มา:บนเส้นทางวิจัย มก.ปี 2550"

หัวเรื่อง: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการออกแบบและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีห้องอบผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต

Img

ที่มา:บนเส้นทางงานวิจัย มก.ปี 2550

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการออกแบบและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีห้องอบผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต

Img

ที่มา:IE Network Conference 2550

หัวเรื่อง:Solving Linear Programming with Finite Alternatives among Parameters

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหานำบาดาล บริเวณวิทยา เขตสีราชา

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การสำรวจหาขอบเขตของสายแร่ทองคำจาการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าและค่าสภาพความเข้มประจุ อย่างละเอียด

Img

ที่มา:นิทรรศการงานวิจัยในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การสำรวจบริเวณเสี่ยงภัยหลุมยุบจาการทำเหมืองหินปูน

Img

ที่มา:บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสไลด์เนื้อเยื่อพืชสำหรับงานวิจัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตกาแฟแบบคั่วบด

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรในนาข้าวของกลุ่มเยาวชน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเสียงสะท้อนโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท

Img

ที่มา:หนังสือสรุปนิทรรศการงานวิจัยบนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2550

หัวเรื่อง:จุลินทรีย์คุณภาพสายพันธุ์ใหม่คู่เกษตรไทยแบบพอเพียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2550

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-5 Thematic Mapper ในการสำรวจทรัพยากรป่าไม้

Img

ที่มา:การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส 2550

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007)

หัวเรื่อง:คุณสมบัติบางประการของน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี แบคทีเรียรอบราก และประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนของพุทธรักษาโดยระบบหญ้ากรองน้ำเสียในสภาพน้ำขังสลับแห้ง

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007)

หัวเรื่อง:การประยุกต์รูปแบบจำลองการจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550

หัวเรื่อง:การหาปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550

หัวเรื่อง:โครงการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียชุมชนเพื่อการปลูกพืชเกษตร

12345678910...