Search Result of "������������������������������������ , Giant Fresh Water Praw"

About 2 results
Img

Researcher

นางสาว สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

นาย กำจัด รื่นเริงดี

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume