Search Result of "��������������������������������� (Thinking skills)"

About 85 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทักษะกระบวนการคิดของนิสิคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนธุรกิจศึกษา: การผสานทักษะการคิดขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายคมกริช แม่นยำ, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินหมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้พื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนระดับปฐมวัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img
Img
12345