Search Result of "��������������������������������� (Contaminated soil)"

About 40 results
Img

งานวิจัย

การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยพืช (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การเปรีบยเทียบการใช้ทานตะวันและข้าวฟ่างดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินที่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่มีการปนเปื้อนอะทราซีน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายและความทนต่อแคดเมียมและสังกะสีของแบคทีเรียในดินปนเปื้อนโลหะ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal research fund (PRF))

Img
Img

งานวิจัย

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการสะสมตะกั่วของทานตะวันและข้าวฟ่างในดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:ศสวท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์เพื่อย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนตร์ใช้แล้วที่ปนเปื้อนในดิน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการวิจัยของบุคลากรฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันเครื่องโดยการเติมกากชีวภาพและสารลดแรงตึงผิว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติศักดิ์ จีนาคม

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12