Search Result of "������������������������������ K95-84"

About 14 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84 (2012)

ผู้แต่ง:Imgประสิทธิ์ ขุนสนิท, ImgDr.Suntaree Yingjajaval, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาของอ้อยพันธุ์ K95-84 (2017)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgนางดวงสมร บ้วยกียาพันธุ์, Imgนางสาวพรรณี ชื่นนคร, Imgนายพรชัย ไพบูลย์, Imgนายอภิศักดิ์ เบ้าลี, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ปริมาณมหธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ประสิทธิ์ มวลชีวภาพของอ้อยพันธุ์ K95-84

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มวลชีวภาพและปริมาณมหาธาตุอาหารของอ้อยพันธุ์ K95-84

ผู้เขียน:Imgประสิทธิ์ ขุนสนิท

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วินัย อุดขาว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช, ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม, การจัดการปัจจัยการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์และการจัดการดิน, การใช้ที่ดิน, แร่วิทยาของดิน, การสำรวจจำแนกดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume