Search Result of "��������������������������� (soil property)"

About 39 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลการปลูกป่าบนพื้นที่สูงต่อการเปลี่ยนแปลงการสะสมคาร์บอนในดินและสมบัติของดิน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพิธีกร สุภาวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A preliminary study on soil property in Ranong Mangrove Forest Ecosystem, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor, ImgMr.Decha Duangnamon, Imgวียวัฒน์ ใจตรง,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship between Soil Property and the Aggregation of Tropical Forest Soils in Thailand)

ผู้เขียน:ImgWanrapee Suwanprapa, Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The aggregate size distribution and its relationships with other soil properties were determined in eight soils under different tropical forest types: secondary mixed deciduous forest, dry dipterocarp forest, dry evergreen forest and an ecotone zone. The aggregate stability of individual aggregate size fractions WSA1 to WSA6 were determined by a wet-sieving method as: 2 mm ? WSA1 <8 mm; 1 mm ? WSA2 < 2 mm; 0.5 mm ? WSA3 < 1 mm; 0.25 mm ? WSA4 < 0.5 mm ; 0.1 mm ? WSA5 < 0.25 mm; and WSA6 < 0.10 mm.. They were moderately shallow to very deep and slightly to strongly acidic. The soil texture was sandy loam to clay with low to high levels of organic matter content (2.0–18.7 g.kg-1), available phosphorus (0.13–0.17 mg.kg-1), available potassium (11–174 mg.kg-1), and cation exchange capacity (4.5–38.5 cmolc.kg-1). There were no differences in the aggregate size distribution among the soils with nearly half of the net aggregates being dominated by macroaggregate size WSA1, especially in the topsoil layers. Organic carbon, available P, bulk density, sand+silt and the clay fractions, and extractable Mg, Fe and Mn played important roles in the water stability of aggregation of these soils in different sizes. Organic carbon was the main source contributing to the formation of macroaggregates (r = 0.77in the topsoils, which consequently reduced the bulk density of these soils (r= -0.58 ). Various amorphous forms of Fe, especially in the amorphous form, were clearly involved in the formation of microaggregates (below 2.5 mm) in subsurface soils.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 3, May 15 - Jun 15, Page 361 - 374 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Spatial Modeling for Soil Properties Prediction in Mountainous Areas Using Partial Least Squares Regression)

ผู้เขียน:Imgสุวิทย์ อ๋องสมหวัง, ImgRawee Rattanakom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Soil properties are one of the most important categories of information for land management and environmental modeling. Unfortunately, soil properties in mountainous areas with slopes of more than 35% are rarely investigated in Thailand due to the complexity of their landscapes and the cost and time requirements. The main objective was to predict soil properties in mountainous areas relating to soil forming factors using partial least squares regression (PLSR). The combination of topographic position index values from two different scales and criteria sets was firstly used to classify landform for in situ soil survey. Then, analyzed soil properties of the topsoil and subsoil (sand, silt, clay, pH, organic matter, total N, available P, exchangeable K, cation exchange capacity (CEC) and base saturation) and soil forming factors (rainfall, normalized difference vegetation index, elevation, slope, aspect, plan curvature, profile curvature, curvature, topographic wetness index and Al/Si ratio) were used to construct soil-landscape models using PLSR. It was found that the best predictive model for topsoil prediction was sand (R2 = 0.92) and the worst was silt (R2 = 0.52) while the best predictive model for subsoil property prediction was CEC (R2 = 0.85) and the worst was total N and available P (R2 = 0.59). Accuracy assessment for the topsoil and subsoil properties prediction models using normalized root mean square error varied between 0.18 to 0.25 and 0.18 to 0.36, respectively. In addition, the selected predictive soil properties were used for soil texture classification and soil fertility assessment. In conclusion, it is suggested that soil-landscape modeling using PLSR can be efficiently used as a tool for spatial soil property prediction in mountainous areas where soil characteristics and properties are not available.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 3, May 13 - Jun 13, Page 358 - 373 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเหมาะสมของดินสำหรับยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgศรัทธา บุญรอด

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการบดอัดซ้ำที่มีต่อคุณสมบัติของดินลูกรังในการทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรพัฒน์ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของพรรณพืชและคุณสมบัติของดินในแปลงสักต่างอายุ ของสวนป่าแม่แฮด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgจรัส นีรนาทไพบูลย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายและสมบัติของดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือ ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ ฟักอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgนภาพร วงษ์โพธิ์ขอม*

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระดับอะลูมิเนียมและสมบัติดินที่สูงในพื้นที่ขุนวางและอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgณัฐพล ศรีอำไพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร(อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าที่มีต่อสมบัติบางประการของดินและการเจริญเติบโตของกล้ามะเขือเทศ

Img
12