Search Result of "��������������������������� (Vaccinium spp.)"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.)เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:วิจัยและพัฒนาการปลูกบลูเบอรี่ (Vaccinium spp.) เพื่อการค้าในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

Img

Researcher

นางสาว เบ็ญจารัชด ทองยืน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

นาย เวช เต๋จ๊ะ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว, พืชสมุนไพรไทยและเทศ ไม้ดอกเขตหนาว

Resume