Search Result of "��������������������������� (Indicator)"

About 191 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Colored time-temperature indicator for fluidized-bed drying time indication of fruits: Pumpkin seeds

ผู้แต่ง:ImgZahoor Uddin, ImgDr.Waraporn Boonsupthip, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวชี้วัดเปลี่ยนสีได้สำหรับช่วยการออกแบบกระบวนการผลิตทางความร้อนของอาหาร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCarmen Moraru

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประสงค์ สงวนธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์, Imgจุฑาพร ฉันทากร, Imgภูมิอุษา ชาลีพรหม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910