Search Result of "������������������������ MIKE Basin"

About 23 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้น้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ Mike-Basin

Img

Researcher

ดร. จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรน้ำ, การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ, วิศวกรรมชายฝั่ง

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้าแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพการใช้น้าของโครงการฝายคลองดุสน จังหวัดสตูล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์จังหวัดระยอง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจำลองระบบลุ่มน้ำเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน แม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgสมฤทัย ทะสดวก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Design of Hydraulic Structure, Hydraulic Operation and Control, Hydranlics in Open Channel Flow and Closed Conduit, Pipe Network Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐ มาแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:water resources

Resume

Img

Researcher

ดร. ดนย์ปภพ มะณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยา , วิทยาการสารสนเทศทางน้ำ, แบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก , สถิติสำหรับงานอุทกวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resource Management, Hydraulics

Resume

Img

Researcher

ดร. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาด้านอุทกวิทยา, การประเมินน้ำฝนด้วยเรดาร์, การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับงานทรัพยากรน้ำ

Resume

12