Search Result of "��������������������� OpenSesame"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปัญหาความสับสนในการรับรู้เสียงเสียงสระ?[e] และ ?[?] ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีด้วยโปรแกรม OpenSesame (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume