Search Result of "��������������������� API"

About 52 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพัฒนาระบบ API (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Img

การประชุมวิชาการ

Appropriate timber transportation route using google maps API

ผู้แต่ง:ImgDr.Laddawan Rianthakool, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแควน้อยบำรุงแดน โดยแบบจำลอง API Rainfall-Runoff

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:การประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ โดยใช้แบบจำลอง API Rainfall-Runoff

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15

หัวเรื่อง:แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่18

หัวเรื่อง:การศึกษาการเตือนภัยน้ำหลากสำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยค่าดัชนีน้ำฝน (API)

Img
Img

Researcher

ดร. ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Timber harvesting operations, Wood transportation, Forest bioenergy, Applied Geoinfomatics in forestry

Resume

123