Search Result of "������������������ KWHLAQ"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ด้วยเทคนิค KWHLAQ (2015)

หัวหน้าโครงการ:นายวัชรพันธ์ ทองจันทา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgนายวัชรพันธ์ ทองจันทา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย วิโชติ พงษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ทางด้านการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume