Search Result of "��������������� AUN-QA"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาย จตุรงค์ ตันนุกูล

ที่ทำงาน:สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:ประกันคุณภาพการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา, การประเมินโครงการ, การฝึกอบรมออนไลน์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

ที่ทำงาน:สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:ศึกษาศาสตร์-เกษตร, พืชเศรษฐกิจ, การประกันคุณภาพการศึกษา, อาชีวศึกษา

Resume