Search Result of "������������ (persimmon; Diospyros kaki)"

About 65 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลพลับ (Diospyros kaki Thunb.) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
1234