Search Result of "������������ ��������������������������������������� qPCR"

About 30 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Detection of Tilapia Lake Virus Using Conventional RT-PCR and SYBR GreenRT-qPCR

ผู้แต่ง:ImgPamela Nicholson, Imgภัทรสุดา ระวิวรรณ, ImgDr.Win Surachetpong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจเฝ้าระวังโรคตอแคระแกร็นของอ้อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgณัฐชา ใช้โรจน์, Imgดร.ขวัญรวี สิริกาญจน, Imgทวีศักดิ์ เจนธนกิจ, Imgปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. นรธัช ประชุม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Immunology, Vaccine, Aquatic Animal Diseases, Veterinary Microbiology

Resume

Img

Researcher

นางสาว จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์, การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียโรคพืช

Resume

12