Search Result of "“o” and “no”"

About 213 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Role of Copper and Cerium on Core-Shell Al-MCM-41 in NO Reduction via a SCR-CH4

ผู้แต่ง:ImgIntana, T, ImgFottinger, K, ImgRupprechter, G, ImgDr.Paisan Kongkachuichay, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Synthesis of Copper-based Nanostructured Catalysts on SiO2-Al2O3, SiO2-TiO2, and SiO2-ZrO2 Supports for NO Reduction

ผู้แต่ง:ImgPornpan Namkhang , ImgDr.Paisan Kongkachuichay, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img Img

12345678910...