Search Result of "‘ Num Hom’ coconut"

About 22 results
Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแสง ชนิดของวัสดุเพาะชำ ความแก่และขนาดของผล ที่มีต่อการขยายพันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม

Img

ที่มา:จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:กิจกรรมหลักที่ 1 : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมคุณภาพเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice)

Img

ที่มา:จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:ชุดโครงการวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร

Img

ที่มา:จังหวัดสมาทรสาคร

หัวเรื่อง:ชุดโครงการวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมคุณภาพเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรAP (good agricultu

Img

ที่มา:จังหวัดสมาทรสาคร

หัวเรื่อง:กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมแบบเกษตรผสมผสาน

Img

ที่มา:จังหวัดสมาทรสาคร

หัวเรื่อง:-กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมแบบเกษตรผสมผสาน

Img

ที่มา:จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมแบบเกษตรผสมผสาน

Img

Researcher

นาย กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเกษตร

Resume

Img

ที่มา:จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับรองรับอุต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(ฉบับพิเศษ)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแสง ชนิดของวัสดุเพาะชำ ความแก่และขนาดของผล ที่มีต่อการขยายพันธุ์มะพร้าวนำหอม

Img

Researcher

นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ที่ทำงาน:ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาที่สนใจ:พืชสวน, ไม้ผล, สรีรวิทยาของพืช

Resume

Img

ที่มา:จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:กิจกรรมหลักที่ 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีซัลเฟอร์ในมะพร้าวน้ำหอมหลังการเก็บเกี่ยวและยืดอายุการเก็บรักษา

Img

ที่มา:จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:-กิจกรรมหลักที่ 2 : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้ำหอมที่เหมาะสมเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) ) สำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งออกและบริโภคภายในปร

Img

ที่มา:จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับรองรับอุต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

Img

Researcher

นาย วัลลภ โพธิ์สังข์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

Resume

Img

ที่มา:จังหวัดสมุทรสาคร

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับรองรับอุต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12