Search Result of "่รศ.ดร. กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume