Search Result of "ไฮโดรไดนามิกส์"

About 10 results
Img

งานวิจัย

ไฮโดรไดนามิกส์ และการผสมในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์ชนิดไหลเวียนภายนอก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหลเวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้านทานไฟฟ้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ไฮโดรไดนามิกส์ในปฏิกรณ์ก๊าซลิฟต์แบบไหลเวียนภายนอกโดยระบบโทโมแกรมความต้านทานไฟฟ้า

Img

งานวิจัย

ปฏิกรณ์การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reaction Eng., Polymer Eng., Plant Design., Fuel cell

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reaction Engineering, Modelling and Simulation, Energy & Environment, Fuel Cell

Resume