Search Result of "ไฮโดรเจล"

About 66 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสาปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนาส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:ดร. กุลฤดี แสงสีทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์, Imgดร. กุลฤดี แสงสีทอง, Imgผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในงานด้านเภสัชกรรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตไฮโดรเจลจากแป้งข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างๆ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลฤดี แสงสีทอง, Imgนางสาวรุ่งมิวา วันสุขศรี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรียมและการประยุกต์ใช้ไฮโดรเจลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสและพอลิไวนิลไพโรลิโดน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนวลจันทร์ มัจฉริยกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของบุคลากรเคมี ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมและศึกษาลักษณะของเอนไซม์ที่ถูกอิมโมไลต์ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพไฮโดรเจล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Tomijiro Hara

แหล่งทุน:Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

1234