Search Result of "ไฮโดรคอลลอยด์"

About 80 results
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อสร้างความหนืดในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่มีลักษณะเป็นเจลจากแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสลิลดา เศรษฐา

แหล่งทุน:KU-TURPIF (มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรมไทย)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเค้กปราศจากกลูเตนที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลัง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สกอ. และ สกว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234