Search Result of "ไหม"

About 1004 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมหม่อนไหม

หัวเรื่อง:การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการศึกษาอายุการเก็บรักษาของไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฟโบรอินไฮโดรไลเสท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจาดรังไหมอีรี่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของกลุ่มแม่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านบะตากา-บ้านใหม่สามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ผลการใช้ดักแด้ไหมในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การผลิตเครื่องดื่มโปรไบโอติกจากน้ำหม่อน

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของความเครียดจากสภาวะแล้งต่อปริมาณแอนโธไซยานินในหม่อนเบื้องต้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมหม่อนไหม

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาไฟโบรอินไฮโดรไลเสทและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Img

ที่มา:กรมหม่อนไหม

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดไหมไทยภายใต้การค้าเสรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมหม่อนไหม

หัวเรื่อง:การตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมหม่อนไหม

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนในหม่อนภายใต้ความเครียดจากเกลือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนในหม่อนภายใต้ความเครียดจากเกลือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิต ทำบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์รีคอมบิแนนท์โปรติเอส ของหนอนไหม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:กลิ่นหอมของชาใบหม่อน

12345678910...