Search Result of "ไส้กรอก"

About 115 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้อง และไส้กรอกสมุนไพร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของไส้กรอกเปรี้ยวที่ผลิตจากเนื้อโค (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.wirat sumon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม ไคโตซานและสารประกอบเชิงซ้อนอัลลิซิน-ไคโตซานเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูไขมันต่ำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
123456