Search Result of "ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย"

About 64 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวเรื่อง:การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์ Non-structural protein 3ABC ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนา recombinant 3ABC based ELISA เพื่อวินิจฉัยโคที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากโคที่ได้รับวัคซีน ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยเพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยใน ส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การแสดงออกและคุณสมบัติของรีคอมไบแนนท์โปรตีนวีพี 1 ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์โอ สเตรนท้องถิ่น ที่ผลิตจากอีโคไล

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเข้าเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยสัตว์มีชีวิตเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสุนิสา กินาวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณต่อการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย เข้าสู่ฟาร์มแพะเนื้อจังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgสุขุม สนธิพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgวราพร พิมพ์ประไพ*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์ Non-structural Protein 3ABC ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

ผู้เขียน:Imgเบญนุวรรณ ก้งหุย

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอิงอร กิมกง, Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนา recombinant 3ABC-based ElISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การโคลนและแสดงออกของยีน 3ABC ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์โอในเซลล์แมลง

1234