Search Result of "ไลเปส"

About 124 results
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Anusith Thanapimmetha, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Penjit Srinophakun, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

Img

งานวิจัย

ศึกษาสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการจับเอ็นไซม์ไลเปส (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีหมักแบบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567