Search Result of "ไรน้ำนางฟ้าไทย"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:โครงสร้างภายในไข่ และการเจริญของตัวอ่อนไรน้ำนางฟ้าไทย Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saenphun and Muragan, 2002

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารต้นน้ำภาชี จังหวัดราชบุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย วิชิต เสมาชัย

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนะอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต การเลี้ยงปลา

Resume

Img

Researcher

นาย สุทิน สมบูรณ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

Resume