Search Result of "ไม้เลื่อนชั้น"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการวนศาสตร์:2013

หัวเรื่อง:พลวัตของพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี ในป่าเต็งรัง เซคเตอร์แม่หวด ป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง

Img

Researcher

ดร. ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวมิติป่าไม้ , การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ Forest Resource Management, Forest Resource Inventory

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume