Search Result of "ไม้สัก"

About 134 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการศัตรูไม้สักที่สำคัญอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

งานวิจัย

การจัดการศัตรูไม้สักที่สำคัญอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การป้องกันเนื้อไม้สักอย่างยั่งยืนในสวนป่าสัก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักพันธุ์ดีที่นำมาทำเสาชิงช้าระยะที่ 2.. (2008)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงณพชร คุณากร, Imgนางธราธร ฑีฆรติ, Imgนางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม, Imgนางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินทางนิเวศวิทยาสวนป่าไม้สักอายุ 40 ปีในประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Prof. Dr. Katsutoshi SAKURAI

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, Imgนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, อาจารย์, ImgAssist.Prof. Dr. Tomoaki ICHIE, ImgProf. Dr. Katsutoshi SAKURAI, Imgดร.ณรงค์ คูขุนทด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

Img
Img
1234567