Search Result of "ไม้ผลเขตร้อน"

About 66 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย รัฐกานต์ (กาญจน์) จันทร์แสงวสุ (จันทร์ลอย)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุ์ไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครือข่าย Q อาสา มุ่งสู่การผลิตพืชอาหารปลอดภัย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgนายสามารถ เศรษฐวิทยา

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

โครงการ Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgนายสามารถ เศรษฐวิทยา, Imgนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

Img
Img
Img
Img
Img
1234