Search Result of "ไม้ประดับ"

About 81 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกสำหรับไม้ประดับ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร

แหล่งทุน:บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

ไวรอยด์ในไม้ประดับก่อให้เกิดโรคในมะเขือเทศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการผลิตไม้ประดับ : อโกลนีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องานภูมิทัศน์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345