Search Result of "ไมโครแคปซูล"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดสารสีฟ้าไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่าและความคงตัวของไมโครแคปซูลของสารสกัด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วนิดา ปานอุทัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำไมโครแคปซูลจากสารสกัดเนื้อของเมล็ดมะม่วงที่เป็นของเหลือทิ้ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้มน้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวเรื่อง:การทำไมโครแคปซูลจากสารสกัดเนื้อของเมล็ดมะม่วงที่เป็นของเหลือทิ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวเรื่อง:การทำไมโครแคปซูลจากสารสกัดเนื้อของเมล็ดมะม่วงที่เป็นของเหลือทิ้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลจากสตาร์ชข้าวเพื่อใช้เป็นสารกักเก็บกลิ่นรส

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเคลือบไมโครแคปซูลเจลาตินที่ห่อหุ้ม น้ำมันกระเพราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของวัตถุก่อผนังต่อคุณสมบัติของไมโครแคปซูลน้ำมันปลาทูน่า

ผู้เขียน:Imgจิรพร สวัสดิการ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ไมโครแคปซูลกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกักเก็บกลิ่นรสจากสมุนไพรโดยใช้เทคนิคการทำแห้งแบบฉีดพ่นเป็นละอองฝอยเพื่อปรับปรุงอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวกล้องเริ่มงอก

ผู้เขียน:Imgนฤชยา โพธิ์เทศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12