Search Result of "ไมโครคอนโทรลเลอร์"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.PAIROTE THONGPRASRI, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่32

หัวเรื่อง:มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน

Img

Researcher

ดร. ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics , Converter/Inverter Circuit Design, Renewable Energy Storage, Switched Reluctance Machines

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

รถไฟฟ้า 2 ล้อแบบสมดุล (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.PAIROTE THONGPRASRI, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบสับท่อนด้วยแสงอินฟราเรด (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:หุ่นยนต์เคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้เขียน:Imgคัมภีร์ สุขสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิสิษฐ์ วุฒิบัญชร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวภายในถังบรรจุระบบ 3 ถังโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาอุปกรณ์วัดระดับผลิตภัณฑ์ในถังเก็บเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารคลังสินค้าสำหรับวัตถุดิบประเภทของเหลวและผง

ผู้เขียน:Imgมัทนา สกุลศรีส่งบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบหุ่นยนต์ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจก โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นภายในอากาศ

ผู้เขียน:Imgกฤตธี จินดาวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123