Search Result of "ไมยราบยักษ์"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพของไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื่อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื่อย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:47 8 เปิดแฟ้มงานวิจัย เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 47 8 เปิดแฟ้มงานวิจัย เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: B8WwieFBfVY
Updated: 2012-11-21T15:51:02.000Z
Duration: 451 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาและพลวัตของด้วงเจาะเมล็ด Acanthoscelides spp. (Coleoptera: Bruchidae) ในพื้นที่การระบาดของไมยราบยักษ์ ในจังหวัดพิษณุโลกของประเทศไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมการใช้ขี้เลื้อยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้เครื่องแปรรูปต้นไมยราบยักษ์เป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตขี้เลื้อย

Img

Researcher

ดร. อินทิรา ขูดแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา Plant Physiology, ความเครียดของพืช Plant Stress, พฤกษเคมี Phytochemistry, สารทุติยภูมิ Secondary metabolites

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดฟางข้าว ต่อการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และการเกิด lipid peroxidation ในต้นกล้าไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)

Img

Researcher

นางสาว ศิริพรรณ สุขขัง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พฤกษเคมี, การใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรีย

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Cell Biology, Plant Anatomy and Development, Plant Sexual Reproduction

Resume

12