Search Result of "ไฟไนต์เอลิเมนต์"

About 187 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ท่อใต้ทะเลระหว่างการติดตั้งบนดินที่มีคุณสมบัติเป็นแบบพลาสติกโดยอาศัยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในระบบพิกัดอินทรินสิก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgยุทธการ มณีจันทร์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910