Search Result of "ไฟเบอร์"

About 86 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanous chenos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเทพบุตร เวชกามา

แหล่งทุน:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการล้าของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแปรใช้ใหม่ของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย พีรพัฒน์ พาหสุวัณโณ

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการทุนวิจัยปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้กากแร่ในผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศรัณยา วันเพ็ญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวสามกษัตริย์ไฟเบอร์ในถุง Retort pouch (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด

Img
Img
12345