Search Result of "ไฟร์วอลล์"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล ชนิดโอเพ่นซอร์ส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (13)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของระบบไฟร์วอลล์สำหรับเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล ชนิดโอเพ่นซอร์ส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบต่อระบบายคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อติดตั้งระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับไฟร์วอลล์

Img
Img

Researcher

ดร. กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

Resume

Img