Search Result of "ไพศักดิ์ พูลผกา"

About 30 results
Img

Researcher

นาย ไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เตาหลอมแบบหนี่ยวนำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgไพศักดิ์ พูลผกา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องผสมและอัดก้อนเชื้อเห็ด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics , Converter/Inverter Circuit Design, Renewable Energy Storage, Switched Reluctance Machines

Resume

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:หุ่นยนต์เคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ตันเจริญ, อาจารย์, Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการ Demand Response : กรณีศึกษาภาคอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์, Imgดร.วสันต์ ตันเจริญ, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. วสันต์ ตันเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมระบบควบคุม

Resume

12