Search Result of "ไพล"

About 134 results
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไพลในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพร ไพล (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางณัฐกันย์ ชินนรานันทน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของไพลเหลือง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประสะไพล(ชนิดแคปซูล) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความชื้นสมดุลและจลศาสตร์การอบแห้งของไพล (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Somyot Chirnaksorn, Associate Professor, ImgTawarat Tipyavimol,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
1234567