Search Result of "ไพบูลย์ ผจงวงศ์"

About 383 results
Img

Researcher

นาย ไพบูลย์ ผจงวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษีอากร, การตลาด, บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร , บัญชีต้นทุน, การจัดการ, การจัดการผลิต

Resume

Img

Researcher

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี ภาษีอากร การจัดการทั่วไป

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgพรสันต์ สิริโสภณวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับผลกระทบจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบลอยตัว

ผู้เขียน:Imgนิรมล จิรสุขานนท์

ประธานกรรมการ:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธารินี พงศ์สุพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้เขียน:Imgลำใย มากเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุภิญญา วัฏฏสันติ

ประธานกรรมการ:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910...