Search Result of "ไพฑูรย์ พันตาวงษ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศกรุงเทพ

ผู้เขียน:Imgไพฑูรย์ พันตาวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection