Search Result of "ไผ่"

About 539 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิทยาของไผ่สกุลไผ่ตงและสกุลใกล้เคียง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิทยาของไผ่สกุลไผ่ตงและสกุลใกล้เคียง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การรวบรวมพันธุ์ไผ่ (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charun Henpithaksa,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการคลี่ไม้ไผ่ (2008)

นักวิจัย:ImgMr.Buhnnum Kyokong, Assistant Professor,

ประเภท:

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเรื่อง ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง

หัวเรื่อง:ความผันแปรในความยาวเส้นใยของลำไผ่หยกอายุ 3 ปี

Img

ที่มา:ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า

Img

ที่มา:ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง

หัวเรื่อง:การพึ่งพิงทรัพยากรไม้ไผ่ของครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการหลวง

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสินค้าเกษตรสร้างสรรค์จากไผ่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
12345678910...