Search Result of "ไผ่"

About 522 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิทยาของไผ่สกุลไผ่ตงและสกุลใกล้เคียง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาทางด้านวงศ์วานวิทยาของไผ่สกุลไผ่ตงและสกุลใกล้เคียง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการคลี่ไม้ไผ่ (2008)

นักวิจัย:ImgMr.Buhnnum Kyokong, Assistant Professor,

ประเภท:

Img

ที่มา:ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง

หัวเรื่อง:การพึ่งพิงทรัพยากรไม้ไผ่ของครัวเรือนในเขตพื้นที่โครงการหลวง

Img

ที่มา:ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเรื่อง ไผ่ในพื้นที่โครงการหลวง

หัวเรื่อง:ความผันแปรในความยาวเส้นใยของลำไผ่หยกอายุ 3 ปี

Img

การประชุมวิชาการ

การรวบรวมพันธุ์ไผ่ (2008)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charun Henpithaksa,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

12345678910...