Search Result of "ไบโอติก การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง สารป้องกันความเย็น การเหลือรอดของจุลินทรีย์"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็นProbiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

Img

Researcher

ดร. มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume